Tezele cu subict unic Programa Limba si Literatura Romana clasa aVII-aTEZELE CU SUBIECT UNIC
PROGRAMA
PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
- CLASA A VII-A -

I. PRECIZĂRI
Prezenta programă pentru tezele cu subiect unic la disciplina limba si literatura română vizează
obiectivele de referinţă din programa scolară pentru clasa a VII-a, referitoare la capacitatea de
receptare a mesajului scris si la capacitatea de exprimare scrisă, în diferite situaţii de comunicare.
Subiectele pentru teze vor fi în acord cu obiectivele de referinţă, cu activităţile de învăţare si conţinuturile din programa scolară pentru clasa a VII-a. În tabelul de mai jos, sunt incluse exemple de sarcini de lucru/ cerinţe care pot apărea în tezele cu subiect unic la limba si literatura română.
Prin tezele cu subiect unic, în evaluarea unităţilor de conţinut care privesc domeniul limba
română se are în vedere viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcţională si aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor si pe utilizarea corectă si adecvată în propria exprimare scrisă. Sarcinile de lucru vizează exerciţii de tip analitic (de recunoastere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) si de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie), de evidenţiere a valorilor stilistice, a aspectelor ortografice si de punctuaţie, în situaţiile care impun o asemenea abordare.
În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură, sarcinile de lucru implică cerinţe care
privesc înţelegerea unui text dat, literar (identificarea ideilor principale, a unor trăsături generale si particulare ale textului si exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.) sau nonliterar, precum si redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text dat (rezumat, caracterizare de personaj). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere competenţele de redactare a unor texte descriptive, narative si dialogate, precum si a unor texte care presupun exprimarea motivată a unei atitudini/ a unei opinii proprii.
Pentru obiectivele de referinţă care privesc capacitatea de receptare si de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activităţi specifice si vor realiza evaluarea de parcurs a acestora.

II. OBIECTIVE DE REFERINłĂ DIN PROGRAMA SCOLARĂ SI EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de sarcini de lucru corespunzătoare
activităţilor de învăţare si conţinuturilor din programă
3.1 să recunoască modalităţile specifice de organizare a textului epic si procedeele de expresivitate în textul liric
- identificarea structurii textelor epice si lirice: structuri în textele epice (timp, spaţiu, acţiune, personaje) si lirice (concordanţa dintre forma fonetică si grafică a poeziei si ideea transmisă de aceasta); identificarea măsurii, a tipurilor de rimă si de ritm învăţate
- identificarea si explicarea rolului unor procedee de expresivitate artistică (epitet, comparaţie, repetiţie, enumeraţie, metaforă, antiteză1) în texte la prima vedere
- identificarea si explicarea sensului figurat al unor cuvinte din texte la prima vedere
- identificarea unor trăsături ale genului epic si liric în texte studiate sau la prima vedere
- identificarea unor trăsături ale genului epic sau liric în texte aparţinând următoarelor specii
literare studiate: balada cultă, nuvela, imnul 1 Conţinuturile marcate prin bold sunt valabile numai pentru semestrul al II-lea.
Obiective de referinţă Exemple de sarcini de lucru corespunzătoare activităţilor de învăţare si conţinuturilor din programă

3.2 să sesizeze corectitudinea si valoarea expresivă a categoriilor gramaticale si lexicale învăţate, într-un text dat
- sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuaţie din textul dat
- identificarea categoriilor morfologice si sintactice2 si a rolului utilizării lor într-un text dat
- sesizarea schimbării semnificaţiei unor cuvinte în funcţie de contextul în care apar
- stabilirea relaţiilor de sinonimie, antonimie, omonimie si polisemie într-un text dat
- explicarea sensului unor paronime
- identificarea mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului în cuvinte formate prin derivare (cu sufix, cu prefix, derivare parasintetică), prin compunere sau prin schimbarea valorii gramaticale/ conversiune
- identificarea si explicarea pleonasmului
- despărţirea cuvintelor în silabe; indicarea numărului de silabe ale unui cuvânt
- identificarea diftongului, a triftongului sau a hiatului în cuvinte din text
- identificarea tipurilor de propoziţie (principală, secundară; regentă, subordonată) si a raporturilor de coordonare si de subordonare în propoziţie si în frază

3.3 să citească o varietate de texte literare  sau nonliterare, demonstrândînţelegerea sensului acestora
- identificarea ideilor/ unor idei principale într-un text literar sau nonliterar la prima vedere
- relaţionarea idee principală – idee secundară într-un text dat
- identificarea unor trăsături ale personajelor din texte la prima vedere

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de sarcini de lucru corespunzătoare activităţilor de învăţare si conţinuturilor din programă
4.1 să utilizeze corect si nuanţat neologismele, categoriile semantice învăţate
- alcătuirea unor enunţuri în care să utilizeze corect si adecvat contextului: antonime, sinonime, omonime, paronime si cuvinte polisemantice
- utilizarea adecvată în context a neologismelor
- reformularea unor enunţuri care conţin cuvinte
repetate (prin folosirea sinonimelor) sau exprimări pleonastice

4.2 să organizeze secvenţele textuale
în funcţie de o cerinţă specifică
- elaborarea de răspunsuri adecvate cerinţei formulate, cu folosirea adecvată a paragrafelor, a modurilor de expunere, a convenţiilor/ specificul tipului de text  indicat
2 Conţinuturile marcate cu bold în programa scolară, din capitolele 3.4. Morfosintaxa si 3.5.

Sintaxa propoziţiei vor fi evaluate în semestrul al II-lea; pentru semestrul I, pot fi evaluate noţiuni de morfosintaxă studiate în anii anteriori, menţionate (cu litere obisnuite) în aceleasi capitole ale programei scolare.
 
Obiective de referinţă Exemple de sarcini de lucru corespunzătoare activităţilor de învăţare si conţinuturilor din programă
4.3 să utilizeze corect flexiunea nominală si verbală în textul scris, utilizând corect semnele ortografice si de punctuaţie
- utilizarea corectă a părţilor de vorbire flexibile si neflexibile în textele redactate
- construirea corectă si expresivă a unui text din punct de vedere sintactic
- utilizarea adecvată a formelor verbale prin raportare la cronologia faptelor relatate; utilizarea conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei si al frazei
- reformularea unor enunţuri care conţin erori de natură morfologică si sintactică

4.4 să adapteze redactarea la capacitatea de receptare a destinatarului, utilizând o structură
grafică adecvată tipului de redactare realizat
- construirea adecvată a răspunsurilor la cerinţele unei probe
- integrarea unor argumente în exprimarea unui punct de vedere
- dispunerea în pagină a diverselor texte
- scrierea îngrijită si lizibilă a textului

4.5 să redacteze texte diverse, folosind diferite modalităţi pentru realizarea expresivităţii textului
- realizarea unor descrieri prin ordonarea coerentă a detaliilor
- redactarea unor texte narative si dialogate
- rezumarea unor texte narative la prima vedere sau studiate
- comentarea unor trăsături ale personajelor din texte la prima vedere
- caracterizarea personajelor din texte studiate
- ilustrarea unor trăsături ale genului epic sau liric în texte aparţinând următoarelor specii literare studiate: balada cultă, nuvela, imnul

4.6 să-si exprime, în scris, opinii si atitudini
- exprimarea unui punct de vedere personal referitor la un text sau la o temă adecvată vârstei
- redactare nuanţată în raport cu structura si motivaţiile personale
- prezentarea unor modele reprezentative pentru vârsta si opţiunile personale (din familie, din scoală, din societate; personalităţi din diferite domenii, personaje)
- comentarea semnificaţiilor unei secvenţe dintr-un text dat sau a semnificaţiei titlului acestuia


Taguri: gimnaziu , programa , cls-VII-a , romana , teza , clasa a-VII-a

Titluri asemanatoare


Poezii

  • Dacă - Elena Liliana Popescu

    Dacă s-ar putea vreodată Să măsori nemăsuratul, Să cuprinzi nemărginirea, Să stai, străbătând neantul, Să fi...

  • Interior - Iulian Boldea

    vaza de sticlă mată pe care neliniştile se depun ca un strat de praf sidefiu bibelouri cu sufletul trist lângă iriz...

  • Cântec - George Toparceanu

    Frumoasă eşti, pădurea mea, Când umbra-i încă rară Şi printre crengi adie-abia Un vânt de primăvară... Când...