Tezele cu subict unic Programa Limba si Literatura Romana clasa aVIII-aTEZELE CU SUBIECT UNIC PROGRAMA PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
- CLASA A VIII-A -

I. PRECIZĂRI
Prezenta programă pentru tezele cu subiect unic la disciplina limba si literatura română vizează
obiectivele de referinţă, din programa scolară pentru clasa a VIII-a, referitoare la capacitatea de receptare a mesajului scris si la capacitatea de exprimare scrisă, în diferite situaţii de comunicare.
Subiectele pentru teze vor fi în acord cu obiectivele de referinţă, cu activităţile de învăţare si conţinuturile din programa scolară pentru clasa a VIII-a. În tabelul de mai jos, sunt incluse exemple de sarcini de lucru/cerinţe care pot apărea în tezele cu subiect unic la limba si literatura română.
Prin tezele cu subiect unic, în evaluarea unităţilor de conţinut care privesc domeniul limba
română se are în vedere viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcţională si aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor si pe utilizarea corectă si adecvată în propria exprimare scrisă. Sarcinile de lucru vizează exerciţii de tip analitic (de recunoastere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) si de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie), de subliniere a valorilor stilistice si de evidenţiere a aspectelor ortografice si de punctuaţie, în situaţiile care impun o asemenea abordare.
În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură, sarcinile de lucru implică cerinţe care
privesc înţelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trăsături generale si particulare ale textului si exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum si redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumară a unor secvenţe, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte funcţionale (cerere, invitaţie), argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul dat / indicat, motivarea apartenenţei la un gen literar), reflexive si imaginative (scrisoare, alte compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenţierea trăsăturilor unui obiect într-o descriere/ într-un portret, scurte naraţiuni, continuarea logică a unor dialoguri etc.).
Pentru obiectivele de referinţă care privesc capacitatea de receptare si de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activităţi specifice si vor realiza evaluarea de parcurs a acestora.

II. OBIECTIVE DE REFERINłĂ DIN PROGRAMA SCOLARĂ SI EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de sarcini de lucru corespunzătoare
activităţilor de învăţare si conţinuturilor din programă
3.1 să dovedească înţelegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date
- diferenţierea între sensul propriu si sensul figurat al cuvintelor în funcţie de context
- recunoasterea sensului figurat al unor cuvinte într-un context dat
- identificarea ideilor principale dintr-un text dat
- identificarea modurilor de expunere si a felului în care acestea se combină într-un text dat;
- identificarea ordinii logice si cronologice a ideilor/ a întâmplărilor dintr-un text
- identificarea unor elemente de structurare a textului narativ: timpul, spaţiul naraţiunii, logica acţiunii, construcţia personajului
- identificarea unor elemente de structurare a textului liric
- identificarea elementelor de versificaţie: măsură, rimă, ritm, vers, strofă;
- identificarea semnificaţiei unor procedee de expresivitate artistică în textele date; alegoria, inversiunea1
- identificarea unor trăsături ale genurilor liric, epic si dramatic
1 Conţinuturile marcate prin bold sunt valabile numai pentru semestrul al II-lea.
 
Obiective de referinţă Exemple de sarcini de lucru corespunzătoare activităţilor de învăţare si conţinuturilor din programă
3.2 să sesizeze valoarea expresivă a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului, a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuaţiei
- identificarea arhaismelor, a regionalismelor si a neologismelor si a rolului lor în textele date
- recunoasterea unor cuvinte aparţinând unei familii lexicale,a cuvintelor derivate, compuse sau obţinute prin conversiune
- recunoasterea categoriilor semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice, paronime
- identificarea pleonasmului
- sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuaţie din textul dat
- identificarea unor valori stilistice ale nivelurilor fonetic, lexical si morfosintactic într-un text dat
- identificarea rolului părţilor de propoziţie si a propoziţiilor într-un text dat
- identificarea unor elemente de sintaxă a propoziţiei si a frazei (probleme de acord; funcţii sintactice; tipuri de propoziţii – regente si subordonatele indicate de programă;
cuvinte si construcţii incidente; relaţii sintactice; topică si punctuaţie; valori stilistice ale folosirii
acestora în textul dat)
3.3 să identifice valori morale într-un text, exprimându-si impresiile si preferinţele
- identificarea unor elemente morale în textele studiate sau la prima vedere si exprimarea motivată a propriei atitudini faţă de acestea

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de sarcini de lucru corespunzătoare activităţilor de învăţare si conţinuturilor din programă

4.1 să redacteze texte diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă
- redactarea unor texte reflexive si imaginative (scrisoare; compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidenţierea unor trăsături ale unui obiect
- peisaj, operă de artă, persoană - într-o descriere/într-un portret; scurte naraţiuni; continuarea unor dialoguri etc.)
- redactarea unei texte funcţionale: cerere, invitaţie
- redactarea unor compuneri despre texte literare studiate sau la prima vedere (rezumat; caracterizare de personaj; motivarea apartenenţei unui text, studiat sau la prima vedere, la un gen literar: epic (nuvela2, romanul), liric, dramatic (comedia)
- comentarea sumară a unor secvenţe din operele studiate sau a unor texte la prima vedere, prin exprimarea motivată a unei opinii privind structura textului, procedeele de expresivitate si semnificaţiile textului si / sau ale mesajului acestuia)
- exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul dat / indicat, motivarea apartenenţei la un gen literar

4.2 să utilizeze, în redactare, cunostinţele de lexic si de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuaţie, în vederea obţinerii coerenţei si coeziunii unui text propriu
- utilizarea corectă si adecvată a elementelor de lexic
- utilizarea corectă a elementelor de morfosintaxă în redactarea unui text
- utilizarea adecvată a semnelor ortografice
- aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei si al frazei
- realizarea expresivităţii cu ajutorul semnelor de punctuaţie


Taguri: gimnaziu , programa , cls-VIII-a , romana , teza , clasa a-VIII-a

Titluri asemanatoare


Poezii

  • Dacă - Elena Liliana Popescu

    Dacă s-ar putea vreodată Să măsori nemăsuratul, Să cuprinzi nemărginirea, Să stai, străbătând neantul, Să fi...

  • Interior - Iulian Boldea

    vaza de sticlă mată pe care neliniştile se depun ca un strat de praf sidefiu bibelouri cu sufletul trist lângă iriz...

  • Cântec - George Toparceanu

    Frumoasă eşti, pădurea mea, Când umbra-i încă rară Şi printre crengi adie-abia Un vânt de primăvară... Când...